Nejčastěji používané metodiky cvičení při rehabilitaci pacientů s RS v ČR

Jedná se o takzvané metody cvičení na neurofyziologickém (NF) podkladě.

  1. Vojtova reflexní lokomoce
  2. PNF = proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  3. Bobath koncept
  4. Senzomotorická stimulace
  5. Spiraldynamik
  6. DNS = dynamická neuromuskulární stabilizace
  7. CI terapie (Constraint induced movement therapy)

Vojtova reflexní lokomoce

Autorem této metody byl český neurolog Václav Vojta. Terapie vychází ze znalosti vývojové kineziologie a primárně byla určena pro terapii dětí ohrožených vývojem cerebrální parézy. V současnosti je tato terapie používána i pro terapii dospělých neurologických pacientů. Technika vychází z předpokladu, že základní hybné vzory jsou geneticky naprogramovány a dají se z určitých poloh (reflexní plazení a reflexní otáčení) a při stimulaci přesně popsaných bodů (reflexních zón) aktivovat.


PNF = proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabatova metoda)

Základním principem této metody je cílené ovlivňování motorických neuronů prostřednictvím aference ze svalových, šlachových a kloubních proprireceptorů. V této technice se využívají trojrozměrné diagonální pohyby nejčastěji horních a dolních končetin. Pohyb je manuálně veden a facilitován terapeutem. Facilitace se provádí svalovým protažením, trakcí, odporem, manuálním kontaktem a slovním vedením.


Bobath koncept

Bobath koncept je komplexní rehabilitační přístup, jehož cílem je nácvik poškozené funkce. Terapeut, vycházející z Bobath konceptu na základě podrobného vyšetření zjistí to, co pacient dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede. Na základě kvality tonu a pohybu se pak stanovuje konkrétní léčebný plán a cíl. Vytčeného cíle se dosahuje za použití různých terapeutických technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Podle možností a kvality pohybu terapeut aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. V rámci terapie se zaměřuje na konkrétní poškozené pohybové funkce (nejčastěji funkce nohy, funkce ruky nebo stability trupu), které pacienta nejvíce subjektivně a objektivně limitují.


Senzomotorická stimulace

Metodika byla původně využívána pro terapii nestabilního hlezna a kolena. Technika obsahuje soustavu statických a dynamických balančních cviků s využitím různých typů balančních pomůcek. Vlastní terapii předchází stimulace a správné nastavení plosky nohy. Celkovým cílem je správná aktivace svalů posturálního stabilizačního systému, která by se díky opakovanému nácviku měla u pacienta zautomatizovat.


Spiraldynamik

Je švýcarský koncept trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla. Vychází z principů anatomické stavby pohybové soustavy a znalosti ideální pohybové koordinace. Cílem je uvolnění zkrácených a zablokovaných struktur pasivně mobilizačními pohyby ve třech rovinách a dále postupné navedení pacienta přes pasivní a aktivní pohyby ke správnému aktivnímu používání vlastního těla v optimálním napřímeném držení.


DNS = dynamická neuromuskulární stabilizace (cvičení podle prof.Koláře)

Koncept vychází ze znalosti přirozené motorické ontogeneze, jejíž polohy pro cvičení využívá. Cílem metody je koordinované zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému pro zlepšení stabilizace postury a tím i optimalizaci provádění pohybu.


Therapymaster (Redcord nověji Neurac)

Jedná se o diagnostickýa terapeutický systém využívající cvičení v závěsu. Jedná se o cvičební aparát pocházející z Norska sestávající se z řady popruhů, pevných a elastických lan. Pomocí změn nastavení lan je možné postupně progresivně zvyšovat obtížnost cvičení.


CI terapie (Constraint induced movement therapy)

Tato terapie nuceně navozeným užíváním využívá různé rehabilitační techniky pro zapojení paretické končetiny do pohybu za současné imobilizace zdravé končetiny ve speciální dlaze. Terapie využívá neuroplasticity nervového systému, kdy díky častému opakovanému používání paretické končetiny spojenému s výraznou motivací vznikají nové neuronální spoje v CNS, které zlepšují hybnost dané končetiny.


 Mgr. Klára Novotná