Roztroušená skleróza - fáze nemoci

Průběh roztroušené sklerózy je u každého člověka jiný. U někoho probíhá onemocnění relativně mírně, s dobrou odezvu na léčbu, u někoho pak může vést k rychlé invalidizaci bez sebemenší reakce na nejmodernější léčbu. 

Většina pacientů pak bude někde mezi těmito extrémy. Obecně můžeme vyčlenit několik základních typů průběhu nemoci. 


Relaps-remitentní

Relaps-remitentní forma (RR RS) charakterizovaná střídáním relapsů (atak, exacerbací) a remisí. RS ve většině případů (75-85%) začíná touto formou. Častými příznaky při atakách jsou poruchy citlivosti (výpadky ve smyslu necitlivosti či snížené citlivosti, brnění a jiné nepříjemné vjemy), postižení hybnosti, koordinace pohybů, poruchy okulomotoriky, sexuálních a sfinkterových funkcí, často pak zánět očního nervu.  U většiny nemocných dojde v průběhu 6-8 týdnů k úpravě příznaků, některé ataky však mohou zanechat trvalý patologický neurologický nález či určitý stupeň invalidity. Schopnost odstranit následky ataky ad integrum pak většinou v průběhu nemoci ubývá. Toto období atak a remisí mezi nimi trvá v průměru 5-15 let. Zánětlivá aktivita na MRI bývá v této fázi nejvyšší.

Sekundárně progresivní forma

2. Bez léčby dojde v průměru po 10 letech přibližně u 50%, po 25 letech pak až u 85-90%  nemocných k tzn. sekundární progresi – pozvolnému trvalému nárůstu neurologického deficitu, z počátku s, později již bez jasných klinických atak. Hovoříme pak o sekundárně progresivní RS (SP RS). Zánětlivé aktivity v tomto období ubývá, v CNS převažují degenerativní pochody. Tento typ průběhu je plynulým pokračováním RR období, často je nelze přesně oddělit. Většinu pacientů na přechodu do progresivní fáze pak odpovídá stupni 4-5 na Kurtzkeho škále invalidity (viz. dále)

Primárně progresivní forma

Asi u 10-15% pacientů relapsy již od počátku chybí. Dochází k pozvolnému nárůstu neurologického postižení. Tuto formu onemocnění označujeme primárně-progresivní RS (PP RS). Typicky začíná po 40. roce života, postihuje více mužů než žen, často je pozorována tendence k progresi (horšení) v jednou funkčním systému.  Nejčastějším klinickým projevem je spastická paraparéza s poruchou chůze. MRI vyšetření těchto pacientů většinou prokazuje méně zánětlivých změn, rovněž odpověď  na protizánětlivou léčbu  je u těchto nemocných minimální.

Relabující progresivní forma

Asi 3% pacientů mají maligní (relabující progredující) průběh choroby, charakterizovaný těžkými atakami a progresí neurologického nálezu s časnou těžkou invaliditou.