Statut center vysoce specializované péče o pacienty s RS

Ministerstvo zdravotnictví udělilo poskytovatelům zdravotních služeb statut centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Na základě statutu budou moci odborná pracoviště poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií. Jedná se o první centra tohoto typu v ČR. Více ZDE.


Podmínky zřizování MS center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění a návrh koncepce péče

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví
Ref.: MUDr. Hana Novotná


Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje postupovat podle tohoto metodického návodu, jehož cílem je přispět k účelnému a racionálnímu využití vysoce specializovaných diagnostických a léčebných postupů zdravotní péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními.

Demyelinizační onemocnění, z nichž největší část tvoří roztroušená skleróza mozkomíšní, představují jednu ze zdravotně a sociálně-ekonomicky nejzávažnějších skupin neurologických onemocnění. Patří sem kromě roztroušené sklerózy polyradikuloneuritis akutní i chronická demyelinizující, postižení myelinu při některých nádorových onemocněních atd., většina těchto onemocnění je autoimunní povahy. Roztroušená skleróza (dále jen "RS") má v naší republice vysokou incidenci 70 - 200/100 000 obyvatel a postihuje převážně mladé lidi. Prognóza demyelinizujících autoimunních chorob se zásadně změnila v posledních letech, kdy byla rozpoznána jejich povaha a moderní farmakoterapie umožnila u řady pacientů jejich pozitivní ovlivnění, ať už zpomalení či zastavení progresivního procesu a omezení následků akutních vzplanutí těchto nemocí.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (dále jen "centrum"). Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění se zřizuje jako specializované pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - nejlépe při nemocnici fakultního typu. Jedná se o superkonziliární a multidisciplinární pracoviště s nadregionální působností. Centrum zajišťuje základní i specializovanou diagnostiko-terapeutickou péči o nemocné s demyelinizačním onemocněním, a to převážně ambulantní formou, některá pracoviště se podílejí na školící a vědecko-výzkumné činnosti.

Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění tak umožňují účelné soustředění prostředků ke klinické a výzkumné činnosti. Práce těchto center je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, psychiatrie, urologie, rehabilitace), tak pomocné metody morfologické a funkční diagnostiky.


Rozsah činnosti

1. Základní péče (ambulantní péče na úrovni zdravotních sektorů)
 • – záchyt poruch, základní diagnostika včetně pomocných vyšetření, standardní farmakoterapie,
  – konzultace a sdílení nemocných se specializovaným centrem, léčba dle doporučení centra, organizace sociálních služeb ve spolupráci s praktickým lékařem.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – základní ambulantní péče (viz bod 1),
  – dle potřeby hospitalizace nemocných z diagnostických důvodů (vyšetření mozkomíšního moku, diferenciální diagnostika - kontrastní vyšetření páteřního kanálu atd.), léčebné hospitalizace při těžších hybných postiženích a při náročnějších farmakoterapeutických postupech (zavedení agresivní imunosuprese), intenzívní léčebná rehabilitace.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – základní ambulantní péče (viz bod 1),
  – specializované diagnostické ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů, diagnostika atypických demyelinizací,
  – specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů, diagnostika atypických demyelinizací,
  – specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů včetně řešení vedlejších účinků nesprávně vedené kortikoterapie a imunosuprese,
  – indikace a provádění speciálních zobrazovacích (MRI mozku i míchy, včetně použití gadolinia a speciálních sekvencí), elektrofyziologických (evokované potenciály všech modalit), neuropsychologických, biochemických, imunologických, metabolických a genetických vyšetření,
  – specializované léčebné postupy speciální farmakoterapie (pulsní imunosuprese, imunomodulace beta-interferonem, indikace transplantací kostní dřeně, indikace lokální aplikace botulotoxinu ve spolupráci s centry pro extrapyramidová onemocnění, specializovaná neurorehabilitace, stereotaktická neurochirurgie k ovlivnění farmakologicky nezvladatelného třesu), aj. nově vyvíjené a postupně ověřované postupy,
  – pre- a postgraduální školení v oboru demyelinizačních onemocnění, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání,
  – klinický výzkum, podpora zájmových sdružení pacientů a sociálních služeb.

Personální předpoklady

1. Základní péče
 • – ambulantní neurolog se specializací nejvyššího stupně, povinná účast na programech kontinuálního vzdělávání v oboru neurologie.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – neurolog se specializací nejvyššího stupně, povinná účast na kurzech diagnostiky a léčby demyelinizačních onemocnění v rámci programů kontinuálního vzdělávání v oboru neurologie,
 • – vyškolený rehabilitační a sociální pracovník.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – neurolog se specializací nejvyššího stupně, výcvikem a nejméně jednoroční zkušeností ze samostatné práce v centru pro demyelinizační onemocnění (v ČR nebo v zahraničí),
   neurolog s funkční odborností v klinické neurofyziologii (evokované potenciály, EMG), neuroradiolog, klinický neuropsycholog, psychiatr, urolog, likvorolog, imunolog, dětský neurolog, genetik, všichni se zkušeností v diagnostice a léčbě demyelinizačních onemocnění,
  neurochirurg s výcvikem ve funkční neurochirurgii,
  specializovaný střední zdravotnický personál, vyškolený rehabilitační a sociální pracovník.

Technické předpoklady

1. Základní péče
 • – obecná neurologická ambulance bez nároku na zvláštní přístrojové vybavení,
  – dostupnost základních vyšetřovacích metod biochemických, hematologických a zobrazovacích.
2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
 • – standardní lůžkové neurologické oddělení s ambulantní částí,
  – základní laboratoře (viz bod 1) v rámci zdravotnického zařízení.
3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
 • – specializovaná ambulance včetně laminárního boxu II. třídy pro přípravu cytostatik,
  – standardní lůžkové neurologické oddělení, neuroradiologické provozy (CT, MRI), laboratoře klinické neurofyziologie (evokované potenciály, EMG) v rámci neurologického oddělení nebo v bezprostřední dostupnosti,
  – kompletní laboratorní zázemí včetně likvorologické a imunologické laboratoře, genetická laboratoř,
  – dostupnost pracoviště funkční neurochirurgie.

RS centrum ustavuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky na doporučení výboru Neurologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Vědecké rady České lékařské komory. O ustavení RS centra žádá statutární zástupce zdravotnického zařízení. Žádost je třeba dokumentovat podle výše uvedených kritérií a doložit vyjádřením výboru výše uvedené odborné společnosti ČLS JEP.